Có 1 kết quả:

uyển diễn

1/1

uyển diễn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nước chảy uốn quanh