Có 1 kết quả:

hàm súc

1/1

hàm súc

phồn thể

Từ điển phổ thông

hàm súc

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất chứa nhiều ý tứ.