Có 1 kết quả:

hàm dưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nuôi chứa trong lòng.

Một số bài thơ có sử dụng