Có 1 kết quả:

hạc hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Biển khô. Chỉ sa mạc.