Có 1 kết quả:

cốt nê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đục bẩn, nói về nước. Cũng nói là Cốt trọc 濁.