Có 1 kết quả:

cốt cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rối loạn — Tia nước vọt ra.