Có 1 kết quả:

lâm lậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỉ ra. Nhỏ giọt — Bệnh lậu.