Có 1 kết quả:

lâm lịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ướt nhẹp.