Có 1 kết quả:

đào hà

1/1

đào hà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chim bồ nông

Một số bài thơ có sử dụng