Có 1 kết quả:

đạm sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu lạt, màu dợt.