Có 1 kết quả:

đạm bạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạt và mỏng. Tức ăn lạt mặc mỏng, chỉ cuộc sống sơ sài, nghèo nàn.

Một số bài thơ có sử dụng