Có 1 kết quả:

lăng mạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xúc phạm, mắng chửi người khác.