Có 1 kết quả:

dâm tự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thờ cúng không chính đáng, không đáng thờ mà thờ — Cúng tế bằng cách hành động dâm ô ( thờ dâm thần ).

Một số bài thơ có sử dụng