Có 1 kết quả:

dâm thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị thần ham thú vui xác thịt.