Có 1 kết quả:

dâm từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời lẽ buông thả — Lời lẽ đầy dâm ô.