Có 1 kết quả:

thâm thiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu xa gắn bó.