Có 1 kết quả:

thâm hậu

1/1

thâm hậu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

thâm hậu, thâm thuý, sâu xa