Có 1 kết quả:

thâm nghiêm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kín đáo chặt chẽ. Đoạn trường tân thanh : » Thâm nghiêm kín cổng cao tường «.

Một số bài thơ có sử dụng