Có 1 kết quả:

thâm trầm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “thâm trầm” 深沈.