Có 1 kết quả:

thâm tạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cảm ơn sâu xa. Đoạn trường tân thanh : » Lọ là thâm tạ mới là tri âm «.

Một số bài thơ có sử dụng