Có 1 kết quả:

thâm hiểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu kín khó khăn, chỉ lòng dạ khó biết.