Có 1 kết quả:

hốt dục

1/1

hốt dục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tắm rửa