Có 1 kết quả:

hỗn tạp

1/1

hỗn tạp

giản thể

Từ điển phổ thông

hỗn tạp, pha trộn