Có 1 kết quả:

hỗn trọc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đục bẩn, lẫn lộn chất bẩn.

Một số bài thơ có sử dụng