Có 1 kết quả:

hỗn huyết

1/1

hỗn huyết

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lai, lai trộn, lai tạp, không thuần chủng