Có 1 kết quả:

hỗn tạp

1/1

hỗn tạp

phồn thể

Từ điển phổ thông

hỗn tạp, pha trộn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lộn xộn rắc rối.