Có 1 kết quả:

thanh liêm

1/1

thanh liêm

giản thể

Từ điển phổ thông

thanh liêm, trong sạch, trung thực