Có 1 kết quả:

thanh đạm

1/1

thanh đạm

giản thể

Từ điển phổ thông

thanh đạm