Có 1 kết quả:

yêm tuần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở lại thêm mười ngày ( tuần đây là khoảng thời gian mười ngày trong tháng chia theo sự vận chuyển của mặt trăng, một tháng âm lịch có ba tuần là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần, chứ không phải là tuần lẫ bảy ngày về sau, tuần lễ thì trong Bạch thoại gọi là Lễ bát, hoặc Tinh kì ).