Có 1 kết quả:

yểm tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chết chìm. Chết đuối.