Có 1 kết quả:

yêm trì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chậm chạp, trễ nải.