Có 1 kết quả:

thiển cận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nông cạn và gần, hẹp. Không sâu rộng.