Có 1 kết quả:

thanh danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tăm trong sạch.

Một số bài thơ có sử dụng