Có 1 kết quả:

thanh nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bàn bạc khen chê. Hát nói của Nguyễn Công Trứ: » Phù thế giáo một vài câu thanh nghị «.

Một số bài thơ có sử dụng