Có 1 kết quả:

thanh nhàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rảnh rang công việc và vi vẻ tâm hồn. Đoạn trường tân thanh : » Buồng riêng sửa chốn thanh nhàn «.

Một số bài thơ có sử dụng