Có 1 kết quả:

giảm thọ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm bớt sự sống lâu, khiến phải chết sớm hơn.