Có 1 kết quả:

giảm pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép tính trừ.