Có 1 kết quả:

du minh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thay đổi lời thề hứa. Bội ước.

Một số bài thơ có sử dụng