Có 1 kết quả:

tra chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cặn bã — Chỉ phần xấu xa.