Có 1 kết quả:

ốc huệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chịu ơn. Thấm nhuần ơn huệ.