Có 1 kết quả:

uý luỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sóng nước xô nhau vọt lên.