Có 1 kết quả:

trắc địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đo đất. Cũng chỉ sự nghiên cứu về trái đất.