Có 1 kết quả:

trắc đạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đo lường — Ước lượng trước.