Có 1 kết quả:

trắc ảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đo bóng sáng để biết thời giờ.