Có 1 kết quả:

trắc lượng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đo lường.