Có 1 kết quả:

khát ngưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tôn trọng và thèm được như vậy.