Có 1 kết quả:

khát thuỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiếu ngủ, thèm ngủ.