Có 1 kết quả:

du hiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ chuộng sức mạnh, thích giao kết bạn bè để làm việc nghĩa.

Một số bài thơ có sử dụng