Có 1 kết quả:

du nữ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái ra khỏi nhà, xa nhà.

Một số bài thơ có sử dụng