Có 1 kết quả:

du hạnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chỉ đế vương hoặc hậu phi xuất du. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Đãi quý phi du hạnh thì, tái thỉnh định danh, khởi bất lưỡng toàn?” 待貴妃游幸時, 再請定名, 豈不兩全 (Đệ thập thất hồi) Chờ khi quý phi đi du ngoạn, sẽ xin người đặt tên, như thế có lưỡng tiện hơn không?